Rania Kampouropoulou

Rania Kampouropoulou

Head of Sustainable Development, ESG & CSR, ELINOIL S.A.